feumaidh mi an cuid gaidhlig agam a bhrosnachadh

Fri, Nov 2, 2007

Tha mi ann an staing an drasda, leis an uimhir obair a th’agam ’s mi a’feuchainn an cuid gàidhlig agam a shabhaladh bhon tholl dhubh! Dè tha ceàrr orm ma tha? Uill, chan eil uine gu lèor agam airson ionnsachaidh an dràsta. Gu ruige seo co-dhiù. Fhuair mi CD bho chionn fhada anns a’pheapair bheag air a bheil “Ùr-Sgeul, Ochd sgrìobhadairean air CD” agus mu dheireadh thall tha mi air a’cheud fhear a chluinntinn, Dacha Mo Ghaoil, a’chiad chaibideil air a leughadh leis an ùghdar Tormod MacGill-Eain. Than an leabhar agam ach cha do leugh mi e fhathast ach leis a chluinntinn tha mi air mo bhrosnachadh leantain air. Leabhar eibhinn tha mi’n dòchas!

comments powered by Disqus